JESC-2013: An interview with Nikita Kiosse Interview

    kids'music talks to Nikita Kiosse at Junior Eurovision 2013