Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Na'ar Hayiti

  Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Uvetuvo

  Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Kmo Tzipor

  Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Shirat Haasavim (Hitbodedu)

  Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Shira Besimcha

  Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Kol Haneshamah

  Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Lech Lecha

  Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Yeled

  Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Al Kapav Yav

  Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Just Do It